Bảng giá

Bảng giá

Cắt

Cắt sấy ........................................200 - 250

Uốn

Uốn phồng chân tóc..........500
Bấm phồng.........................500
Uốn xù mì (lạnh).................2tr - 2tr5 - 3tr...
Uốn setting (nóng)..............1tr5 - 2tr - 2tr5...

Nhuộm

Nhuộm chân tóc ........................................500
Ngắn ...........................................................700 -800
Lửng ............................................................1tr - 1tr2
Dài ...............................................................1tr5 - 2tr

Zalo
Hotline